Оферта - фото 1 Оферта - фото 2

Оферта

Публічна оферта

Надання послуг з перекладу та юридичних послуг(апостилювання, легалізації, нострифікації та ін.)

м. Київ Редакція № 1 від 02.06.2016 р.

1. Загальні положення

1.1. Наведена нижче інформація є публічною офертою (офіційною пропозицією) ТОВ «ЮР КЛІ» в особі Директора Пашаєв Б.В., що діє на підставі Статуту (далі – Виконавець), будь-якій юридичній або фізичній особі (далі – Замовник, а разом Сторони) укласти Договір про надання послуг з перекладу та юридичних послуг (далі – Договір) на підставі статті 633 Цивільного кодексу України.

1.2. Прочитайте текст даної публічної оферти і, якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким із пунктів цієї публічної оферти, чи Ви не зрозуміли будь-який із пунктів цієї публічної оферти, пропонуємо Вам відмовитись від запропонованих послуг з перекладу та юридичних послуг (далі – Послуги).

1.3. Якщо Ви згодні з умовами цієї публічної оферти, Ви можете зробити оплату Послуг або надати гарантійний лист про оплату або підписати бланк-замовлення. У цьому випадку вважається, що Ви стаєте Замовником Послуг, цілком та безумовно погоджуєтесь з усіма умовами нижчевикладеної публічної оферти (пропозиції), в повному обсязі і безумовно приймаєте її. У цьому випадку договір буде вважатися укладеним, а Виконавець таким, що прийняв на себе зобов'язання надати Послуги.

2. Предмет Договору

2.1. Замовник доручає, а Виконавець надає послуги з перекладу та юридичні послуги, що включають у себе, зокрема, але не виключно: письмовий та усний переклад з іноземних мов українською(російською), а також з української (російської) іноземними мовами; юридичні послуги представництва інтересів Замовника в усіх установах, підприємствах та організаціях, незалежно від форми власності та підпорядкування, та перед фізичними особами, з питань отримання, поновлення, оформлення, дооформлення та засвідчення будь-яких документів, а також проставлення штампу «Апостиль» і легалізації документів та інше.

3. Обов’язки Виконавця

3.1. Надавати послуги, що замовлені Замовником та своєчасно виконувати всі доручення Замовника, звітувати перед Замовником про результати виконання робіт.

3.2. Під час виконання робіт діяти згідно з побажаннями Замовника та своїми професійними знаннями і досвідом.

3.3. Вважати інформацію, що надається Замовником, конфіденційною.

3.4. Гарантувати повне збереження та повернення наданих Замовником за актом приймання-передачі оригіналів документів.

4. Обов’язки Замовника

4.1. Оплачувати послуги Виконавця в розмірі, порядку і терміни, що погоджені Замовником та Виконавцем.

4.2. Своєчасно і в повному обсязі доводити до відома Виконавця інформацію щодо замовлення, яке доручено Виконавцю, зокрема бажані терміни надання послуг, особливі вимоги до мови, форми та змісту перекладу та оформлення документів.

4.3. Перевірити відповідність отриманих Послуг замовленню і повідомити результат цієї перевірки Виконавцю протягом 5 робочих днів з дня отримання Послуг.

4.4. У разі наявності зауважень до роботи, яку виконав Виконавець, надати для ознайомлення перелік зауважень та/ або текст перекладу із зазначеними виправленнями.

Стилістичні та синонімічні виправлення, що не змінюють змісту тексту, до уваги не беруться.

4.5. Замовник зобов’язаний передати Виконавцю текстові матеріали для перекладу, а також будь-які інші матеріали, що можуть статися у нагоді під час перекладу (брошури з продукцією, переклади текстів, зроблені раніше, статутні документи мовою перекладу та інше) з метою уникнення двозначності тлумачень або непорозумінь при перекладі власних назв та інше, що можуть виникнути під час перекладу документів за специфікою перекладу. В іншому випадку претензії Замовника щодо двозначності тлумачень або непорозумінь при перекладі власних назв та інше не приймаються.

5. Терміни і порядок виконання робіт

5.1. Термін і порядок виконання робіт погоджуються Замовником та Виконавцем окремо, під час здійснення замовлення послуг. 

5.2. Терміновим називається переклад, що виконується протягом менш ніж 25 годин з моменту прийому замовлення без урахування вихідних, святкових та неробочих днів, або такий, що вимагає переклад більш ніж 15 000 символів з пробілами на добу.

5.3. Одну сторінку перекладу складають 1800 друкованих знаків з урахуванням пробілів та абзаців тексту перекладу. Обсяг перекладу визначається програмою комп’ютерної статистики Word або спеціальним програмним забезпеченням за формулою: кількість сторінок = кількість знаків з пробілами/ 1800. Мінімальним замовленням є одна сторінка.

5.4. Підрахунок кількості знаків під час перекладу з мов, які мають складене написання або не відображають голосних (корейська, китайська, мови, які використовують арабський алфавіт, іврит і подібні) проводиться з української або російської мови. Якщо такий підрахунок здійснити неможливо, то остаточна сума з'ясовується лише після завершення перекладу. В окремих випадках сторони можуть домовитися про ціну, використовуючи спеціальний коефіцієнт, який вираховується шляхом перекладу невеликої частини тексту, та визначення співвідношення знаків у мові, з якої робиться переклад, до кількості знаків у перекладеному варіанті українською або російською мовою.

При цьому, також, замовникам слід мати на увазі, що деякі мови мають проблеми з відображенням їх алфавіту стандартними засобами операційних систем, які використовуються, зазвичай, на комп'ютерах.

5.5. У разі внесення Замовником доповнень або змін до замовлення, зокрема до тексту оригіналу, дата видачі перекладу Виконавцем переноситься на термін, необхідний для виконання зазначених робіт.

6. Вартість послуг та порядок оплати

6.1. Вартість Послуг визначається за нормами та розцінками Виконавця, а також за домовленістю сторін та погоджується з Замовником через e-mail або під час прийняття замовлення. При визначенні вартості перекладу враховуються обсяг замовлення, рівень складності тексту для перекладу, строки виконання перекладу, рівень складності форматування та оформлення тексту.

6.2. Оплата Послуг здійснюється як за готівковий, так і за безготівковий розрахунок. Готівкова оплата може бути зроблена Замовником у будь-якому відділенні банку на рахунок виконавця. При оплаті через Банк Замовник зобов'язаний указати в платіжному документі номер рахунку, отриманого від Виконавця. Виконавець може не надавати послуги у випадку, якщо в платіжному документі Замовником не вказано номер рахунку до моменту приведення платіжного документа у відповідність.

6.3. При безготівковому розрахунку факт оплати Послуг вважається підтвердженим, а строк надання послуг розпочатим після надходження відомостей з банку про зарахування коштів на рахунок Виконавця.

7. Відповідальність сторін

7.1. Якщо Виконавець не встигає у встановлені терміни виконати замовлення з перекладу з причини, яка не пов’язана з непереборними та непередбаченими обставинами, що не залежать від Виконавця, то Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,2% вартості послуг за кожен день затримки.

7.2. Виконавець не гарантує абсолютну безпомилковість Послуг і не дає гарантію того, що будь-які матеріали в складі наданих Послуг не містять помилок. Виконавець робить всі розумні зусилля й міри з метою недопущення цього. Якщо Замовник виявить у перекладі помилки або неточності, що спотворюють суть оригінального тексту, Виконавець безкоштовно виправляє зроблені помилки в найкоротший термін.

7.3. Виконавець не несе відповідальності за прямій або непрямий збиток, заподіяний Замовнику в результаті використання або неможливості користування Послугами або понесений у результаті помилок, пропусків, неточностей, дефектів, затримок у роботі або передачі даних й інших причин. Замовник приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з використанням отриманих Послуг, у тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти й корисності отриманих Послуг.

7.4. Виконавець не є відповідачем або співвідповідачем по будь-яких зобов'язаннях і витратах, пов'язаних з порушенням положень оферти Замовником або іншими особами, або пов'язаним з використанням Замовником Послуг.

7.5. Виконавець виконує прохання Замовника, спрямовані тільки з контактного e-mail Замовника. Контактним e-mail вважається адреса, зазначена у замовленні, а за її відсутності - адреса, з якої Замовник надіслав e-mail із замовленням.

7.6. Форс-мажорні обставини. Жодна відповідальність за невиконання Договору не може настати, якщо це невиконання сталося з причин, які знаходяться поза сферою контролю Виконавця, а саме: стихійного лиха, військових дій, втручання влади, невиконання органами влади взятих на себе зобовязань та інше. За цієї умови форс-мажор автоматично подовжує термін виконання обов’язків за Договором на 6 місяців. По закінченні цього терміну будь-яка зі Сторін може перервати дію Договору.

7.7. Якщо Замовник з будь-якої причини перериває виконання робіт, він сплачує Виконавцю вартість вже виконаної роботи.

7.8. При наданні Замовнику послуг Виконавець не несе відповідальності за строки й можливі затримки в наданні послуг, що викликані неоднозначною постановкою завдання Замовником.

7.9. Виконавець вправі на власний розсуд вирішувати питання, не визначені Замовником у замовленні, але необхідні для його виконання, в тому числі, але не обмежуючись, робити вибір одного з багатьох можливих варіантів перекладу, засвідчення та інше.

8. Порядок вирішення суперечок

8.1. Сторони намагатимуться вирішувати всі спори та суперечки та непорозуміння, які можуть виникнути в процесі роботи, на засадах взаємної згоди і довіри.

8.2. Неврегульовані спори та суперечки стосовно виконання цього Договору передаються на розгляд до Господарського суду м. Києва.

8.3. При розгляді спорів та суперечок, як докази, Замовник та Виконавець вправі надавати роздруковані електронні листи (e-mail), зі збереженою службовою технічною інформацією в них (заголовках). У випадку, якщо службова технічна інформація (заголовки) відсутні, такий лист не є доказом.

9. Дія оферти

9.1. Ця публічна оферта набуває чинності з моменту внесення плати за Послуги в порядку, встановленому даною офертою або з моменту надання гарантійного листа про оплату або після підписання Замовником бланку-замовлення.

9.2. Виконавець має право змінювати умови даної оферти в однобічному порядку. Датою набуття чинності змін цієї оферти є дата їхнього опублікування на веб-сайті Виконавця.

9.3. Виконавець може в однобічному порядку переглядати ціни на Послуги.

9.4. З усіх питань, неурегульованим у цьому тексті публічної оферти, Сторони керуються чинним законодавством України.

10. Юридична адреса та банківські реквізити Виконавця

ТОВ "ЮР КЛІ"

ЄДРПОУ 37818856

Р/р 26001013011451

в ПАТ «СБЕРБАНК», м. Київ, МФО 320627

Юр. та поштова адреса: 01001, м. Київ,

вул. Прорізна,будинок 18/1 Б,

Адреса для прийому замовлень: 01001, м. Київ,

вул. Прорізна, будинок 18/1 Б,

Веб сайт https://aitochka.com/

E-mail info@aitochka.com

тел. (044) 22-70-730